Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering

Cijfers over terugkeer van jongeren in de jeugdbescherming en/of jeugdreclassering naar tijd tot terugkeer en duur van de episode en over het gebruik van jeugdhulp voorafgaand aan, tijdens en ná een jeugdbeschermings- en/of jeugdreclasseringsmaatregel in de jaren 2015 t/m december 2022 naar type episode en type jeugdhulp.

Read More