Ecosysteemtypenkaarten 2013-2020

De natuurlijk kapitaalrekeningen zijn een statistisch raamwerk en hebben als doel om de relatie tussen natuur, economie en menselijke activiteiten in Nederland op overzichtelijke en internationaal vergelijkbare wijze in kaart te brengen. De basis daarvoor is de classificatie van ecosystemen. In de natuurlijk kapitaalrekeningen wordt gekeken naar zowel (semi-)natuurlijke ecosysteemtypen, zoals bos en heide, als naar agrarische ecosysteemtypen (akkerbouw, grasland, faunaranden, etc.) en ecosysteemtypen in de bebouwde omgeving, zoals woonwijken, sportterreinen en stedelijk groen. Mariene ecosysteemtypen zijn buiten beschouwing gelaten in deze kaarten.

De methodiek voor het samenstellen van de ecosysteemtypenkaarten is gebaseerd op internationale richtlijnen (SEEA Ecosystem Accounting). De ecosysteemtypen zijn grotendeels vergelijkbaar met de IUCN Global Ecosystem Typology. Brondata voor de ecosysteemtypenkaarten zijn o.a. de topografische kaarten (Top10NL en BGT), kaarten van het Natuurbeheerplan (BIJ12) en Basisregistratie Percelen (BRP). De complete lijst van brondata, methoden en beschrijving van de ecosysteemtypen is te vinden in de technische toelichting van de natuurlijk kapitaalrekeningen: Natuurlijk kapitaal en brede welvaart in Nederland. In de huidige versie van de kaarten is gebruikt gemaakt van enkele kleine methodologische aanpassingen ten opzichte van de eerdere publicatie, de ecosysteemkaarten van peiljaren 2013, 2015 en 2018.

De kaarten zijn beschikbaar in 10, 25 en 100 meter rasterresolutie en hieronder te downloaden als geotiff bestanden.

Read More